Uppklarade brott i Sverige

Antalet Lagförda personer 2007 respektive 2016

2007: 125 156

2016: 98 400

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de personer som under ett kalenderår befunnits skyldiga till brott genom fällande dom i tingsrätt (domslut) eller genom så kallad lagföring utanför domstol (av åklagaren utfärdat strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse).

Källa: Brottsförebyggande rådet

https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html

Av de brott mot enskild person som rapporteras i NTU uppges 26 % vara anmälda till polisen. För vissa brottstyper är det så kallade mörkertalet mycket stort.

Den totala anmälningsbenägenheten ökade från 24 procent 2005 till 31 procent 2013. Därefter tycks trenden ha vänt, och år 2014 och 2015 uppgavs 26 procent av alla brott mot enskild person vara anmälda till polisen.

För män är anmälningsbenägenheten något högre än för kvinnor (28 jämfört med 24 %). Detta förklaras till stor del av att utsattheten mellan män och kvinnor generellt sett skiljer sig åt när det gäller brottstyp och relation till gärningspersonen. Bedrägerier anmäls i 49 procent av fallen medan endast 9 procent av sexualbrotten anmäls.