Flyktingar

Världens alla flyktingkatastrofer

Det har aldrig tidigare funnits fler människor som är på flykt. På flykt från otänkbara övergrepp, svält, tortyr och etnisk rensning med mera. Totalt är det mer än 68 miljoner* människor på flykt i världen.

Det finns sällan enkla lösningar men oavsett är det för mig obegripligt att världssamfunden med FN och EU i spetsen låter detta fortgå. Katastroferna blir dessutom bara fler, nu kan vi också addera vårt klimats reaktion på all miljöförstöring vi har orsakar och fortsätter orsaka.

Situationen för flyktingar runt om i världen är extremt utsatt.

Oavsett om det är på den afrikanska kontinenten, på medelhavet eller den etniska rensningen i Burma. Det är bara några av de avskyvärda situationer som tillåts pågå utan att de demokratiska världssamfunden gör något åt de grundläggande, bakomliggande problemen.

Sverige är landet som per invånare tagit emot absolut flest av de miljontals flyktingar som tagit sig till EU. Tyvärr har det svenska samhället inte klarat av att skapa förutsättningar för att det ska fungera och ge alla som får stanna rimliga möjligheter att klara sig på egen hand.

Sverige bör som ett utvecklat, demokratiskt land i välstånd, göra det vi kan, för att situationen för så många som möjligt av världens flyktingar förbättras.

Inom landets gränser har utvecklingen av samhället inte klarat av att möta den utmaning som det inneburit. Det bidrar till ökade klyftor, förstärkt segregation och motsättningar.

Sverige har dessutom haft en extremt dyr hantering av denna situation, absolut dyrast i världen. Men som har bevisats gång efter annan, i Sverige, så är dyrast sällan bäst när det gäller det offentliga.

Tyvärr har varken dessa flyktingar eller alla människor som reflekterat över denna situation sett effekterna av vad alla dessa skattemiljarder egentligen skulle kunnat åstadkomma.

Vi behöver förändra resonemanget i grunden. Flyktingsituationen är symptom på en rad avgörande problem som vi inte klarar av att hantera.

Sverige behöver göra enormt mycket mer på den globala arenan för att motverka och förebygga nya flyktingkatastrofer.

Men, vi behöver på ett helt annat sätt än idag göra saker som är värt all den skatt som betalas i Sverige.

Inom EU fanns ett regelverk för asylmottagning, Dublinförordningen. Regelverkets mest grundläggande princip innebar att människor som vill söka asyl i EU skulle göra det i det första land de kommer till. Det fördraget har inte efterlevts och EU kan inte heller hantera innebörden.

Inom EU har det även gjorts en överenskommelse om ett kvotsystem. Ett system som ska fördela flyktingar som sökt asyl inom EU ska fördelas på alla medlemsstater. Det har inte heller fungerat eftersom vissa länder vägrar att ta emot flyktingar.

Förslag på hur situationen ska förbättras är…

Sverige bör ha en restriktiv flyktingpolitik med ett begränsat flyktingmottagande.

Undantaget bör givetvis vara om det uppstår humanitära katastrofer i vår direkta närhet. Inom Norden, de baltiska länderna, Polen eller Tyskland, eller EU. Då ska vi mobilisera alla samhällets krafter till att stödja och hjälpa.

Mot bakgrund av misstänkt korruption på t ex svenska beskickningar utomlands, möjligheten att köpa sin asylberättelse samt att bedömningen av asylbehovet varierat kraftigt mellan olika handläggare så ska alla beslut som tagits om uppehållstillstånd från och med 2015-01-01, både avslag och givna tillstånd ses över. När den processen är klar så ska ansvarig myndighet gå tillbaka år för år utifrån behov.

För flyktingar som har rätt till skydd ska Sverige vara en möjlig fristad.

Vi vill se familjeåterföringar för människor som har rätt till skydd. Det gäller inte för familjestrukturer som inkluderar månggifte eller giftemål med barn. Men även beteenden inom relationer som inte respekterar svensk lag och rätt samt grundläggande mänskliga rättigheter. Det gäller också de som valt att invandra till Sverige.

Människor som inte har rätt att vara i Sverige ska direktavvisas om möjligt eller utvisas så snabbt som möjligt. Utvisning ska ske så kostnadseffektivt som möjligt och antingen till de land de senast befann sig i innan eller till hemlandet.

Alla bostäder som införskaffats för boende till flyktingar ska säljas av på ett balanserat sätt som inte innebär en otillbörlig påverkan på bostadsmarknaden i Sverige.

Vi vill att hanteringen lyfts från kommuner och att försvarsmakten ges ett övergripande ansvar för flyktingmottagandet.

En omfattande kontroll av bidragsutbetalningar genomförs för att säkerställa att risken för missbruk, utnyttjandet av andra och bedrägerier minimeras.

Flyktingar som bidrar till att vi kan lagföra brottslighet, bidragsfusk, hedersvåld och utnyttjandet av människor ges ökade möjligheter att stanna i Sverige.

Det gäller även i högsta grad vid eventuella brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten.

 

Vad vinner vi på tydliga regler?

Det blir enkelt och tydligt för alla vad som gäller inom Sveriges gränser.

Handläggningen av nya asylärenden begränsas och resurser kan istället gå till en rättssäker hantering av alla asylärenden.

Rättssäkerheten för alla utsatta människor i Sverige höjs. Det innebär att företag och arbetskraft som har verksamhet eller arbetar i Sverige får en betydligt mer rättvis konkurrenssituation.

En rak och enkel hantering av flyktingsituation kommer frigöra enorma resurser som kan investeras i t ex utvecklingen och återuppbyggnaden av rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen.

När försvarsmakten får det praktiska ansvaret för hanteringen av flyktingar innebär det att vi får ett effektivt, mer jämlikt, tryggt och rättvist omhändertagande.

Det kommer att behöva göras succesivt utifrån försvarets kapacitet och med total kostnadskontroll.

 

Utmaningar med ett nytt enkelt system.

Alla företag som tjänat enorma summor på flyktingmottagningen behöver ställa om sina verksamheter.

Försvaret behöver öka sin praktiska kapacitet att hantera nödsituationer.

Alla försvarsgrenar behöver sannolikt förstärka sin säkerhetsapparat, skydds- och transportförmåga.

Källor:

*UNHCR, https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html