Flyktingkatastrof

Världens alla flyktingkatastrofer

 

Situationen för flyktingar runt om i världen är extremt utsatt.

Oavsett om det är på den afrikanska kontinenten, på medelhavet eller den etniska rensningen i Burma. Det är bara några av de avskyvärda situationer som tillåts pågå utan att de demokratiska världssamfunden gör något åt de grundläggande, bakomliggande problemen.

Sverige är landet som per invånare tagit emot absolut flest av de miljontals flyktingar som tagit sig till eller vill till Europa inom EU.

De styrande i Sverige har tyvärr inte lyckats anpassa landet utifrån alla de utmaningar det har fört med sig. Utvecklingen av det svenska samhället har inte klarat av att möta den utmaning som det inneburit för Sverige och det bidrar till ökade klyftor inom grupper som har bott och verkat i Sverige i generationer och också mellan dessa och de som kommit under de senaste decennierna.

Sverige har dessutom haft en extremt dyr hantering av denna situation, dyrast i världen.

Men som har bevisats gång efter annan så är dyrast sällan bäst när det gäller det offentliga.

Tyvärr har varken dessa flyktingar eller alla människor som reflekterat över denna situation sett effekterna av vad alla dessa skattemiljarder skulle kunnat åstadkommit.

 

Sverige behöver göra enormt mycket mer på den globala arenan för att motverka och förebygga nya flyktingkatastrofer.

Men, vi behöver på ett helt annat sätt än idag göra saker som är värt all den skatt som betalas i Sverige.

Inom EU fanns ett regelverk för asylmottagning, Dublinförordningen. Regelverkets mest grundläggande princip innebar att människor som vill söka asyl i EU skulle göra det i det första land de kommer till. Det fördraget har inte efterlevts.

 

Inom EU har det även gjorts en överenskommelse om ett kvotsystem. Ett system som ska fördela flyktingar som sökt asyl inom EU ska fördelas på alla medlemsstater. Det har inte heller fungerat eftersom vissa länder vägrar att ta emot flyktingar.

 

Förslag på hur situationen ska förbättras är…

–          Sverige ska inte ta emot några flyktingar under 2019 och 2020. Inte heller kvotflyktingar. Därefter görs en ny utvärdering.

–          Undantaget är om det uppstår humanitära katastrofer i vår direkta närhet. Inom Norden, de baltiska länderna, Polen eller Tyskland. Då ska vi mobilisera alla samhällets krafter till att stödja och hjälpa.

–          Mot bakgrund av misstänkt korruption, möjligheten att köpa sin asylberättelse samt att bedömningen av asylbehovet varierat kraftigt mellan olika handläggare så ska alla beslut som tagits om uppehållstillstånd från och med 2015-01-01, både avslag och givna tillstånd ses över. När den processen är klar så ska ansvarig myndighet gå tillbaka år för år utifrån behov.

–          Flyktingar som har rätt att vara i Sverige och hitta möjlighet till försörjning ska få tillfälligt uppehållstillstånd.

–          Vi vill se familjeåterföringar för människor som har rätt att vara i Sverige. Det gäller inte för familjestrukturer som inkluderar månggifte eller giftemål med barn samt beteenden inom relationer som inte respekterar svensk lag och rätt samt grundläggande mänskliga rättigheter. Det gäller också de som valt att invandra till Sverige.

–          Människor som inte har rätt att vara i Sverige ska direktavvisas om möjligt eller utvisas så snabbt som möjligt. Utvisning ska ske så kostnadseffektivt som möjligt och antingen till de land de senast befann sig i innan eller till hemlandet.

–          Alla bostäder som införskaffats för boende till flyktingar ska säljas av på ett balanserat sätt som inte innebär en otillbörlig påverkan på bostadsmarknaden i Sverige.

–          Försvarsmakten kommer att ta över hanteringen av flyktingar som har rätt att vara i Sverige på ett nationellt plan och hanteringen lyfts från kommunerna.

–          En omfattande kontroll av bidragsutbetalningar genomförs för att säkerställa att risken för missbruk och bedrägerier minimeras. Flyktingar som bidrar till att lagbrott, bidragsfusk, missförhållanden och framförallt utnyttjandet av människor straffas. Samt till redogörelse för eventuella brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten.

 

Vad vinner vi på tydliga regler?

Det blir enkelt och tydligt för alla vad som gäller inom Sveriges gränser.

Handläggningen av nya asylärenden minimeras och resurser kan istället gå till en rättssäker hantering av alla asylärenden.

Rättssäkerheten för alla utsatta människor i Sverige höjs. Det innebär även att företag och arbetskraft som har verksamhet eller arbetar i Sverige får en betydligt mer rättvis konkurrenssituation.

En rak och enkel hantering av flyktingsituation kommer frigöra enorma resurser som kan investeras i t ex utvecklingen och återuppbyggnaden av rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen.

När försvarsmakten får det praktiska ansvaret för hanteringen av flyktingar innebär det att vi får ett, effektivt, mer jämlikt och rättvist omhändertagande. Det kommer att behöva göras succesivt utifrån försvarets kapacitet och med total kostnadskontroll.

Det höjer också säkerhet och trygghet för alla som kommit till Sverige som flyktingar.

 

Utmaningar med ett nytt enkelt system.

Alla företag som tjänat enorma summor på flyktingmottagningen behöver ställa om sina verksamheter.

Försvaret behöver öka sin praktiska kapacitet att hantera nödsituationer.

Alla försvarsgrenar behöver sannolikt förstärka sin säkerhetsapparat, skydds- och transportförmåga.

Omfattande resurser frigörs från Sveriges kommuner.

Miljarder frigörs för reformer av arbetsmarknad, rättsväsende, grundpension och mycket mer.