Flyktingar

Det har aldrig tidigare funnits fler människor som är på flykt. På flykt från otänkbara övergrepp, svält, tortyr och etnisk rensning med mera. Totalt är det mer än 68 miljoner* människor på flykt i världen.

Det finns sällan enkla lösningar på stora problem med många olika perspektiv och intressen.

Situationen för flyktingar runt om i världen är extremt utsatt. Oavsett om det är på den afrikanska kontinenten, på medelhavet eller den etniska rensningen i Burma. Det är bara några av de avskyvärda situationer som tillåts pågå utan att de demokratiska världssamfunden gör något åt de grundläggande, bakomliggande problemen.

Vi tror att det är avgörande för allas vår framtid att det stora organisationerna som verkligen kan göra skillnad, som borde göra skillnad, tar ansvar, på riktigt.

FN har en föråldrad struktur och både FN och EU besitter båda en hel del makt men är samtidigt i stort behov av utveckling. Kraften som finns eller iaf har funnits skulle kunna användas för att skapa fred, förebygga konflikter och verkligen hjälpa. Vetorätten som de fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet innehar är en kvarleva från riden effter andra världskriget och passar inte in i en modern, utvecklad värld.

Katastroferna blir dessutom fler, nu kan vi addera vårt klimats reaktion på all miljöförstöring vi har orsakat och tyvärr fortsätter att orsaka.

Hjälp som är på väg kan råka ut för mycket och stölder, rån och korruption förekommer i allra högsta grad och bidrar till att förstärka makten hos dem som redan valt att ta till vapen, utnyttjar och styr över de svaga samtidigt som hjälpen uteblir.

Sverige bör som ett utvecklat, demokratiskt land i välstånd, göra det vi kan, för att situationen för världens flyktingar förbättras.

Sverige är landet som per invånare tagit emot absolut flest av de miljontals flyktingar som tagit sig till EU. Tyvärr har det svenska samhället inte klarat av att skapa förutsättningar för att det ska fungera och ge alla ett värdigt mottagande och de som får stanna rimliga möjligheter att klara sig på egen hand.

Samhällsutveckling i Sverige har på många sätt gått åt fel håll och det finns ett enormt behov att förändra och förbättra hur det fungerar eller snarare inte fungerar i vårt land.

Flyktingmottagning är ett tydligt exempel på hur det kan bli fel och att Sverige inte är rustat för vissa utmaningar. Sverige har haft en extremt dyr hantering av denna situation, absolut dyrast i världen. Det är inte de som flyr som är problemet.

Problemet ligger här, i strukturer och arbetssätt som inte har följt med utvecklingen. Och som det har bevisats gång efter annan i Sverige, så är dyrast sällan bäst när det gäller det offentliga.

När politiker och våra myndigheter inte tar ansvar bidrar till ökade klyftor, förstärkt segregation och motsättningar. När människor som redan etablerat sig utvisas på grund av petitesser har vi hamnat väldigt fel. Jag tänker på de människor som har ett ordnat liv och arbetar. Dessa utvisas men de som verkligen kan utgöra ett hot hittas inte. Vilket är viktigast?

Tyvärr har varken flyktingar som kommit till Sverige eller alla människor som påverkas av denna situation sett effekterna av vad alla dessa skattemiljarder egentligen skulle kunnat åstadkomma.

Vi behöver förändra resonemanget i grunden. Flyktingsituationen i sig är ett problem och en katastrof för de som tvingats fly. Men att behöva fly, och på det farliga och förnedrande sätt som många tvingas till, är ett symptom på en rad avgörande problem som vi inte klarar av att hantera.

Sverige behöver ta ett större ansvar och göra betydligt mer på den globala arenan för att det i de internationella samfunden ska göra mer för att motverka och förebygga nya flyktingkatastrofer.

Inom EU fanns ett regelverk för asylmottagning, Dublinförordningen. Regelverkets mest grundläggande princip innebar att människor som vill söka asyl i EU skulle göra det i det första land de kommer till. Det fördraget har inte efterlevts och EU kan inte heller hantera innebörden. EU behöver bli bättre, effektivare.

Inom EU har det även gjorts en överenskommelse om ett kvotsystem. Ett system som ska fördela flyktingar som sökt asyl inom EU ska fördelas på alla medlemsstater. Det har inte heller fungerat eftersom vissa länder vägrar att ta emot flyktingar.

Förslag på hur situationen ska förbättras är…

För flyktingar som har rätt till skydd ska Sverige vara en möjlig fristad. En av flera och vi tror att EU i sig kan hjälpa många på ett bra och avgörande sätt men fler länder behöver göra sin del.

Sverige bör samtidigt över en viss tid ha en restriktiv flyktingpolitik med ett begränsat flyktingmottagande av en rad anledningar men i huvudsak för att systemet ska komma ikapp. Rättssäkerheten behöver stärka och processen ses över och snabbas på, rejält.

Mot bakgrund av misstänkt korruption på svenska beskickningar utomlands, möjligheten att köpa sin asylberättelse samt att bedömningen av asylbehovet varierat kraftigt mellan olika handläggare så finns det ett behov av att se över beslutens som tagits över de senaste åren. Både avslag och givna tillstånd. För att hjälpa de som hamnat fel, för att de som inte behöver vår hjälp inte ska stå i vägen för de som verkligen behöver.

Vi vill se familjeåterföringar för människor som har rätt till skydd. Det gäller inte för familjestrukturer som inkluderar månggifte eller där det har skett giftermål med barn. Inte heller beteenden inom relationer som inte respekterar svensk lag samt grundläggande mänskliga rättigheter ska accepteras. Familjeåterföreningar bör ske i det land där det är mest rimligt att det sker.

Människor som inte har rätt att vara i Sverige ska direktavvisas om möjligt eller utvisas så snabbt som möjligt. Utvisning ska ske så kostnadseffektivt som möjligt och antingen till det land de senast befann sig i innan eller till hemlandet.

Vi tror att det är viktigt att bostäder som införskaffats för boende till flyktingar säljs av på ett balanserat sätt som inte innebär en negativ påverkan på bostadsmarknaden i Sverige.

Vi vill att hanteringen över tid lyfts från kommuner och att försvarsmakten tillsammans med MSB ges ett övergripande ansvar för flyktingmottagandet. När försvarsmakten är redo för det. Staten tar över och alla får samma skydd och förutsättningar.

Ett stort problem är också att det för många blir ett vakuum i väntan på beslut där livet blir enormt begränsat. Upplevelser som man inte borde behöva vara med om från börjar får ännu lättare att bita sig fast när det inte finns något som kan ta udden av det. Nägot psotivt och en rimlig stimulans.

Att ha möjligheter från start oavsett om vistelsen i Sverige är tillfällig eller permanent, innebär rimligtvis att det blir lättare längre fram.

  • Vi tror att de behöver finnas möjlighet att studera, på olika språk.
    • Svenska såväl som annat.
  • Att kunna utföra sin idrott och/eller prova nya. Ta del av det svenska föreningslivet
  • Ges möjlighet att ta del av ett brett kulturellt utbud.

Det är rimligt, mänskligt och värdigt det Sverige. Det visar respekt för de som behöver vår hjälp när de behöver den.

Flyktingar som drabbats av och/eller bidrar till att vi kan lagföra brottslighet, bidragsfusk, hedersvåld och utnyttjandet av människor bör ges ökade möjligheter att stanna i Sverige. Förutsatt att vi kan bibehålla rättssäkerheten. Det gäller även i högsta grad eventuella brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt.

Vad vinner vi på tydliga regler?

Det blir enkelt och tydligt för alla vad som gäller inom Sveriges gränser.

Handläggningen av nya asylärenden effektiviseras och resurser kan istället gå till en rättssäker hantering av alla asylärenden.

Rättssäkerheten för alla utsatta människor i Sverige höjs. Det innebär bland annat att företag och arbetskraft som har verksamhet eller arbetar i Sverige får en betydligt mer rättvis konkurrenssituation. Möjligheten att lagföra de som utnyttjar de redan svaga ökar.

En rak och enkel hantering av flyktingsituation kommer frigöra resurser som kan investeras i utvecklingen och återuppbyggnaden av rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen.

När försvarsmakten får det praktiska ansvaret för hanteringen av flyktingar innebär det att vi får ett effektivt, mer jämlikt, tryggt och rättvist omhändertagande. Det kommer att behöva göras succesivt utifrån försvarets kapacitet och med total kostnadskontroll.

Utmaningar med ett nytt enkelt system.

Alla företag som tjänat enorma summor på flyktingmottagningen behöver ställa om sina verksamheter.

Försvaret behöver öka sin praktiska kapacitet att hantera nödsituationer.

Alla försvarsgrenar behöver sannolikt förstärka sin säkerhetsapparat, skydds- och transportförmåga.

Källor:

*UNHCR, https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html